[LỜI GIẢI] Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n = - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n =

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n =

Câu hỏi

Nhận biết

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo ra cây lai khác loài, hầu hết các cây lai này đều bất thụ, một số cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành các thể song nhị bội.

Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm đúng vói các thể song nhị bội này?

(1) Mang vật chất di truyền của cả hai loài cải ban đầu.

(2) Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể tương đồng.

(3) Có khả năng sinh sản hữu tinh.

(4) Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.

(5) Tế bào sinh dưỡng có 18 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

(1) Mang vật chất di truyền của cả hai loài cải ban đầu: đúng.

(2) Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể tương đồng: sai, tế bào của thể song nhị bội này gồm 18 cặp NST, mỗi cặp NST đều gồm 2 chiếc tương đồng.

(3) Có khả năng sinh sản hữu tinh: đúng, do các NST đều ở trạng thái tương đồng nên đều có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

(4) Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen: đúng.

(5) Tế bào sinh dưỡng có 18 cặp nhiễm sắc thể tương đồng: đúng.

Vậy các ý đúng là (1), (3), (4), (5).

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn