[LỜI GIẢI] Trình bày mối quan hệ giữa ARN và prôtêin? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trình bày mối quan hệ giữa ARN và prôtêin?

Trình bày mối quan hệ giữa ARN và prôtêin?

Câu hỏi

Nhận biết

Trình bày mối quan hệ giữa ARN và prôtêin?


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

+ mARN sau khi được hình thành rời nhân ra tế bào chất để tổng hợp chuỗi axit amin mà thực chất là xác định trật tự sắp xếp của các axit amin

+ Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN thì chuỗi axit amin được tổng hợp xong.

+ Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễm ra theo nguyên tắc bổ sung trong đó A liên kết với U, G liên kết với X, đồng thời theo tương quan cứ 3Nu = 1 axit amin.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn