[LỜI GIẢI] Tên thay thế của CH3-CH=O là - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Tên thay thế của CH3-CH=O là

Tên thay thế của CH<sub>3</sub>-CH=O là

Câu hỏi

Nhận biết

Tên thay thế của CH3-CH=O là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>D

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn