[LỜI GIẢI] Chất nào sau đây là chất không điện li ? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Chất nào sau đây là chất không điện li ?

Chất nào sau đây là chất không điện li ?

Câu hỏi

Nhận biết

Chất nào sau đây là chất không điện li ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn