[LỜI GIẢI] Amin bậc II là - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Amin bậc II là

Câu hỏi

Nhận biết

Amin bậc II là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

A là C2H5NHC2H5 là một amin bậc II

B và C đều là amin bậc I

D là amin bậc III

=> Đáp án A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn