[LỜI GIẢI] Sóng dọc: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sóng dọc:

Câu hỏi

Nhận biết

Sóng dọc:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Sóng dọc truyền được trong cả chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Ý kiến của bạn