[LỜI GIẢI] Sóng điện từ - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Sóng điện từ

Câu hỏi

Nhận biết

Sóng điện từ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án là D

Sóng điện từ là sóng ngang

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn