[LỜI GIẢI] Hoà tan kim loại Na vào nước, sản phẩm thu được là: - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Hoà tan kim loại Na vào nước, sản phẩm thu được là:

Hoà tan kim loại Na vào nước, sản phẩm thu được là:

Câu hỏi

Nhận biết

Hoà tan kim loại Na vào nước, sản phẩm thu được là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đáp án A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn