[LỜI GIẢI] Glucozơ không có tính chất nào sau đây? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Glucozơ không có tính chất nào sau đây?

Glucozơ không có tính chất nào sau đây?

Câu hỏi

Nhận biết

Glucozơ không có tính chất nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Glucozo là monosaccarit nên không có phản ứng thủy phân

=>C

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn