[LỜI GIẢI]   Phát biểu nào sau đây là đúng? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi

Nhận biết

  Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn