[LỜI GIẢI]  Phát biểu nào sau đây là đúng? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

 Phát biểu nào sau đây là đúng?

 Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi

Nhận biết

 Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn