[LỜI GIẢI] Phát biểu nào sau đây không đúng? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ta có hiện tượng cộng hưởng nếu tần số(chu kì,tần số góc) ngoại lực (f) bằng với tần số(chu kì , tần số góc ) riêng (f0)  

=> Đáp án B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn