[LỜI GIẢI]   Khi âm thanh truyền từ nước ra không khı́  thì: - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

  Khi âm thanh truyền từ nước ra không khı́  thì:

  Khi âm thanh truyền từ nước ra không khı́  thì:

Câu hỏi

Nhận biết

  Khi âm thanh truyền từ nước ra không khı́  thì:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Tần số f không đổi, vận tốc giảm nên bước sóng giảm

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn