[LỜI GIẢI] Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi: - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi:

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi:

Câu hỏi

Nhận biết

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ

Đáp án D

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn