[LỜI GIẢI] Cho các thành phần bào quan sau: (1) Thành xenlulozo (2) Không bào trung tâm lớn (3) Ti thể (4) - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cho các thành phần bào quan sau: (1) Thành xenlulozo (2) Không bào trung tâm lớn (3) Ti thể (4)

Cho các thành phần bào quan sau: 
(1) Thành xenlulozo 
(2) Không bào trung tâm lớn 
(3) Ti thể 
(4)

Câu hỏi

Nhận biết

Cho các thành phần, bào quan sau:

(1) Thành xenlulozo

(2) Không bào trung tâm lớn

(3) Ti thể

(4) Lưới nội chất hạt

(5) Chất nền ngoại bào

Có bao nhiêu thành phần, bào quan có thể tìm thấy ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Các thành phần có ở cả tế bào thực vật và động vật là : (3),(4)

(1),(2) chỉ có ở tế bào thực vật

(5) chỉ có ở động vật

Chọn A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn