[LỜI GIẢI] Cho các enzyme và cơ chất dưới đây chọn cặp enzyme cơ chất phù hợp với nhau. < - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cho các enzyme và cơ chất dưới đây chọn cặp enzyme cơ chất phù hợp với nhau. <

Cho các enzyme và cơ chất dưới đây chọn cặp enzyme cơ chất phù hợp với nhau. 
<

Câu hỏi

Nhận biết

Cho các enzyme và cơ chất dưới đây, chọn cặp enzyme cơ chất phù hợp với nhau.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

1. Saccaraza xúc tác phân giải saccarozơ

2. Pepsin xúc tác phân giải protein

3. Amilaza xúc tác phân giải tinh bột chín

4. Mantaza xúc tác phân giải mantozo

Chọn D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn