[LỜI GIẢI] Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ?

Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ?

Câu hỏi

Nhận biết

Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng \(0\) ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ta có: \(\lim \dfrac{{{n^2} + n}}{{{n^3} + 1}} = \lim \dfrac{{\dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{{{n^2}}}}}{{1 + \dfrac{1}{{{n^3}}}}} = \dfrac{0}{1} = 0\).

Chọn B.

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn