[LỜI GIẢI] Phương pháp chưng cất dùng để tách biệt các chất:          - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Phương pháp chưng cất dùng để tách biệt các chất:         

Phương pháp chưng cất dùng để tách biệt các chất: 
       

Câu hỏi

Nhận biết

Phương pháp chưng cất dùng để tách biệt các chất: 

          


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn