[LỜI GIẢI] Sheila worksan accountant in a large company - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sheila worksan accountant in a large company

Sheila worksan accountant in a large company

Câu hỏi

Nhận biết

Sheila works _________ an accountant in a large company.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn