Câu 37202 - Tự Học 365
Câu hỏi Vận dụng cao

Tìm giá trị của tham số \(m\) để hệ bất phương trình $\left\{ \begin{array}{l}3\left( {x - 6} \right) <  - 3\\\dfrac{{5x + m}}{2} > 7\end{array} \right.$ có nghiệm


Đáp án đúng: b
Luyện tập khác

Phương pháp giải

- Tìm tập nghiệm của mỗi bất phương trình trong hệ.

- Tìm điều kiện để hệ có nghiệm (hai tập nghiệm có giao khác rỗng).

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

$\left\{ \begin{array}{l}3\left( {x - 6} \right) <  - 3\,\,\left( 1 \right)\\\dfrac{{5x + m}}{2} > 7\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.$ \(\left( {\rm{I}} \right)\).

\(\left( 1 \right) \Leftrightarrow x < 5 \Rightarrow {S_1} = \left( { - \infty ;5} \right)\).

\(\left( 2 \right) \Leftrightarrow x > \dfrac{{14 - m}}{5} \Rightarrow {S_2} = \left( {\dfrac{{14 - m}}{5}; + \infty } \right)\).

Hệ \(\left( {\rm{I}} \right)\) có nghiệm \( \Leftrightarrow {S_1} \cap {S_2} e \emptyset  \Leftrightarrow \dfrac{{14 - m}}{5} < 5 \Leftrightarrow m >  - 11\).

Đáp án cần chọn là: b

Toán Lớp 12