Câu 37228 - Tự Học 365
Câu hỏi Vận dụng cao

Cho hàm số \(f\left( x \right) =  - {x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 2m - 1\). Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để \(f\left( x \right) > 0\), \(\forall x \in \left( {0;\,1} \right)\).


Đáp án đúng: d
Luyện tập khác

Phương pháp giải

- Cô lập \(m\) trong bất phương trình đưa hết \(m\) về một vế và \(x\) về một vế.

- Tìm khoảng giá trị của biểu thức chứa \(x\) rồi suy ra điều hiện của \(m\)

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

Ta có \(f\left( x \right) > 0\), \(\forall x \in \left( {0;\,1} \right)\)\( \Leftrightarrow  - {x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 2m - 1 > 0\), \(\forall x \in \left( {0;\,1} \right)\).

\( \Leftrightarrow  - 2m\left( {x - 1} \right) > {x^2} - 2x + 1\), \(\forall x \in \left( {0;\,1} \right)\) \(\left( * \right)\).

Vì \(x \in \left( {0;\,1} \right) \Rightarrow x - 1 < 0\) nên \(\left( * \right) \Leftrightarrow  - 2m < \dfrac{{{x^2} - 2x + 1}}{{x - 1}} = x - 1 = g\left( x \right)\), \(\forall x \in \left( {0;\,1} \right)\).

\( \Leftrightarrow  - 2m \le g\left( 0 \right) =  - 1 \Leftrightarrow m \ge \dfrac{1}{2}\).

Đáp án cần chọn là: d

Toán Lớp 12