Câu 37221 - Tự Học 365
Câu hỏi Vận dụng cao

Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{\sqrt {2x + 8}  - 2}}{{\sqrt {x + 2} }}}&{{\rm{khi}}}&{x >  - 2}\\0&{{\rm{khi}}}&{x =  - 2}\end{array}} \right.$. Chọn kết luận đúng:


Đáp án đúng: d
Luyện tập khác

Phương pháp giải

Xét tính đúng sai của từng mệnh đề, chú ý định nghĩa tính liên tục của hàm số tại một điểm \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = f\left( {{x_0}} \right)\)

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

Hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên nửa khoảng $\left[ { - 2; + \infty } \right)$.

Ta có: $\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 2} \right)}^ + }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 2} \right)}^ + }} \dfrac{{\sqrt {2x + 8}  - 2}}{{\sqrt {x + 2} }}$$ = \mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 2} \right)}^ + }} \dfrac{{2x + 8 - 4}}{{\sqrt {x + 2} \left( {\sqrt {2x + 8}  + 4} \right)}}$$ = \mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 2} \right)}^ + }} \dfrac{{2\sqrt {x + 2} }}{{\sqrt {2x + 8}  + 4}} = 0$                           

Do đó A đúng.

Ta có $\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 2} \right)}^ + }} f\left( x \right) = f\left( { - 2} \right) = 0$, theo định nghĩa hàm số liên tục trên một đoạn thì hàm số liên tục tại $x =  - 2$.

Do đó B đúng và C sai.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án cần chọn là: d

Toán Lớp 12