Câu 37215 - Tự Học 365
Câu hỏi Vận dụng cao

Cho các số thực \(a\), \(b\), \(c\) thỏa mãn \({c^2} + a = 18\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt {a{x^2} + bx}  - cx} \right) =  - 2\). Tính \(P = a + b + 5c\).


Đáp án đúng: b
Luyện tập khác

Phương pháp giải

Nhân liên hợp khử dạng vô định \(\infty  - \infty \) và sử dụng điều kiện bài cho tìm \(a,b,c\)

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt {a{x^2} + bx}  - cx} \right) =  - 2\)\( \Leftrightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{\left( {a - {c^2}} \right){x^2} + bx}}{{\sqrt {a{x^2} + bx}  + cx}} =  - 2\).

Điều này xảy ra \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a - {c^2} = 0\,\,\,\,\left( {a,\,\,c > 0} \right)\\\dfrac{b}{{\sqrt a  + c}} =  - 2\end{array} \right.\) . (Vì nếu \(c \le 0\) thì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt {a{x^2} + bx}  - cx} \right) =  + \infty \)).

Mặt khác, ta cũng có \({c^2} + a = 18\).

Do đó, \(\left\{ \begin{array}{l} a = {c^2} = 9\\b =  - 2\left( {\sqrt a  + c} \right)\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \) \(a = 9\), \(b =  - 12\), \(c = 3\). Vậy \(P = a + b + 5c\)\( = 12\).

Đáp án cần chọn là: b

Toán Lớp 12