Câu 37209 - Tự Học 365
Câu hỏi Thông hiểu

Chọn hệ thức đúng được suy ra từ hệ thức \({\cos ^2}\alpha  + {\sin ^2}\alpha  = 1?\)  


Đáp án đúng: d
Luyện tập khác

Phương pháp giải

Tính giá trị của \({\cos ^2}\dfrac{\alpha }{5} + {\sin ^2}\dfrac{\alpha }{5}\), từ đó suy ra đáp án.

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

Từ biểu thức \({\cos ^2}\alpha  + {\sin ^2}\alpha  = 1\) ta suy ra \({\cos ^2}\dfrac{\alpha }{5} + {\sin ^2}\dfrac{\alpha }{5} = 1.\)

Do đó ta có \(5\left( {{{\cos }^2}\dfrac{\alpha }{5} + {{\sin }^2}\dfrac{\alpha }{5}} \right) = 5.\)

Đáp án cần chọn là: d

Toán Lớp 12