Câu 37208 - Tự Học 365
Câu hỏi Vận dụng

Cho biết \(\cos \alpha  + \sin \alpha  = \dfrac{1}{3}.\) Giá trị của \(P = \sqrt {{{\tan }^2}\alpha  + {{\cot }^2}\alpha } \) bằng bao nhiêu ? 


Đáp án đúng: b
Luyện tập khác

Phương pháp giải

Tính \(\sin \alpha \cos \alpha \) và biến đổi \(P\) làm xuất hiện \(\sin \alpha \cos \alpha \) và thay vào tính \(P\).

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

Ta có \(\cos \alpha  + \sin \alpha  = \dfrac{1}{3}\)\( \Rightarrow {\left( {\cos \alpha  + \sin \alpha } \right)^2} = \dfrac{1}{9}\)

\( \Leftrightarrow 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha  = \dfrac{1}{9}\)\( \Leftrightarrow \sin \alpha \cos \alpha  =  - \dfrac{4}{9}\)

Ta có \(P = \sqrt {{{\tan }^2}\alpha  + {{\cot }^2}\alpha } \)\( = \sqrt {{{\left( {\tan \alpha  + \cot \alpha } \right)}^2} - 2\tan \alpha \cot \alpha } \) \( = \sqrt {{{\left( {\dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }} + \dfrac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }}} \right)}^2} - 2} \)

\( = \sqrt {{{\left( {\dfrac{{{{\sin }^2}\alpha  + {{\cos }^2}\alpha }}{{\sin \alpha \cos \alpha }}} \right)}^2} - 2} \) \( = \sqrt {{{\left( {\dfrac{1}{{\sin \alpha \cos \alpha }}} \right)}^2} - 2} \) \( = \sqrt {{{\left( { - \dfrac{9}{4}} \right)}^2} - 2}  = \dfrac{7}{4}\)

Đáp án cần chọn là: b

Toán Lớp 12