Câu 37205 - Tự Học 365
Câu hỏi Vận dụng

Tính giá trị biểu thức \(P = \cos {30^ \circ }\cos {60^ \circ } - \sin {30^ \circ }\sin {60^ \circ }.\) 


Đáp án đúng: d
Luyện tập khác

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất hai góc phụ nhau.

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

Vì \({30^0}\) và \({60^0}\) là hai góc phụ nhau nên \(\left\{ \begin{array}{l}\sin {30^0} = \cos {60^0}\\\sin {60^0} = \cos {30^0}\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow P = \cos {30^ \circ }\cos {60^ \circ } - \sin {30^ \circ }\sin {60^ \circ }\) \( = \cos {30^ \circ }\cos {60^ \circ } - \cos {60^ \circ }\cos {30^ \circ } = 0\)

Đáp án cần chọn là: d

Toán Lớp 12