Câu 37202 - Tự Học 365
Câu hỏi Nhận biết

Cho hai góc nhọn \(\alpha \) và \(\beta \) phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?  


Đáp án đúng: a
Luyện tập khác

Phương pháp giải

"/lop-10/chi-tiet-ly-thuyet-gia-tri-luong-giac-cua-mot-goc-bat-ki-tu-0-den-180-do-5b207b27b6cebe98e4cd968c.html

#d2">Sử dụng tính chất mối quan hệ giữa hai góc phụ nhau

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

Hai góc nhọn \(\alpha \) và \(\beta \) phụ nhau thì \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\;cos\alpha  = sin\beta ;\;tan\alpha  = cot\beta ;\) \(\cot \alpha  = tan\beta \).

Đáp án cần chọn là: a

Toán Lớp 12