Câu 37219 - Tự Học 365
Câu hỏi Thông hiểu

Cho hai góc nhọn \(\alpha \) và \(\beta \) (\(\alpha < \beta )\). Khẳng định nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: a
Luyện tập khác

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất so sánh hai giá trị lượng giác của hai góc nhọn:

+ $\sin , \tan $ góc lớn hơn thì lớn hơn,

+ $\cos , \cot $ góc lớn hơn thì nhỏ hơn.

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

Vì \({0^0} < \alpha  < \beta  < {90^0}\) nên:

\(\begin{array}{l}0 < \sin \alpha  < \sin \beta ,\cos \alpha  > \cos \beta  > 0\\0 < \tan \alpha  < \tan \beta ,\cot \alpha  > \cot \beta  > 0\end{array}\)

Đáp án cần chọn là: a

Toán Lớp 12