Câu 37212 - Tự Học 365
Câu hỏi Nhận biết

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?


Đáp án đúng: d
Luyện tập khác

Phương pháp giải

"/lop-10/chi-tiet-ly-thuyet-gia-tri-luong-giac-cua-mot-goc-bat-ki-tu-0-den-180-do-5b207b27b6cebe98e4cd968c.html

#d3">Sử dụng tính chất về mối liên hệ giữa hai góc bù nhau

Xem lời giải

Lời giải của Tự Học 365

Vì \(\alpha \) và \({180^0} - \alpha \) là hai góc bù nhau nên \(\cot \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) =  - \cot \alpha \).

Đáp án cần chọn là: d

Toán Lớp 12