[LỜI GIẢI] The second solution is to provide safe birthcontrol method - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

The second solution is to provide safe birthcontrol method

The second solution is to provide safe birthcontrol method

Câu hỏi

Nhận biết

The second solution is to provide safe, ______ birth-control methods.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Birth-control methods (n): các biện pháp kiểm soát sinh sản

Vị trí cần thiết sẽ là một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng sau.

Dựa vào nghĩa ta chọn inexpensive.

Dịch: Giải pháp thứ hai là cung cấp các biện pháp kiểm soát sinh sản an toàn và không quá đắt.
[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn