[LỜI GIẢI] The player was ejected because he co - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

The player was ejected because he co

The player was ejected because he co

Câu hỏi

Nhận biết

Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer

The player was ejected because he committed a foul.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Giải thích:

because + mệnh đề: bởi vì

A. as (+ mệnh đề): bởi vì

B. due to (+ N): bởi vì

C. despite: mặc dù

D. provided: nếu

Tạm dịch: Người chơi bị loại bỏ bởi vì anh ta thừa nhận gian lận

Đáp án: A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn