[LỜI GIẢI] Overeating is a cause of several deadly diseases Physical in - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Overeating is a cause of several deadly diseases Physical in

Overeating is a cause of several deadly diseases Physical in

Câu hỏi

Nhận biết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Not only ... but also…: Không những ... mà còn…

Apart from…: Ngoại trừ…

Both ... and: Cả ... và…

Tạm dịch: Ăn quá nhiều là một nguyên nhân của một vài căn bệnh chết người. Việc không hoạt động thể chất là một nguyên nhân khác của một vài căn bệnh chết người.

A. Không chỉ ăn quá nhiều mà không hoạt động thể chất cũng có thể dẫn tới một vài căn bệnh chết người.

B. Ngoại trừ các hoạt động thể chất, ăn quá nhiều cũng góp phần dẫn đến một vài căn bệnh chết người.

=> sai nghĩa

C. Cả việc ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất xuất phát từ một vài căn bệnh chết người. => sai nghĩa

D. Việc ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất bị gây ra bởi một vài căn bệnh chết người. => sai nghĩa

Chọn A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn