[LỜI GIẢI] Dịch mạch rây di chuyển như thế nào trong cây? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Dịch mạch rây di chuyển như thế nào trong cây?

Dịch mạch rây di chuyển như thế nào trong cây?

Câu hỏi

Nhận biết

Dịch mạch rây di chuyển như thế nào trong cây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Sự chênh lệch ASTT giữa cơ quan nguồn (nơi saccarôzơ được tạo thành) và cơ quan chứa (nơi saccarôzơ được sử dụng hay dự trữ) là động lực của dòng mạch rây.

Cơ quan nguồn có ASTT cao, cơ quan chứa có ASTT thấp

Dòng mạch di truyển từ nơi có ASTT cao tới nơi có ASTT thấp (cơ quan nguồn (lá) => ống rây qua lỗ bản rây vào ống rây khác =>Cơ quan chứa (nơi sử dụng, dự trữ)

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn