[LỜI GIẢI] Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox và vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOt. Tính góc xOm. - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox và vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOt. Tính góc xOm.

Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox và vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOt. Tính góc xOm.

Câu hỏi

Nhận biết

Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox và vẽ tia Om là tia phân giác của góc \(yOt.\) Tính góc \(xOm.\)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox và vẽ tia Om là tia phân giác của góc \(yOt.\) Tính góc \(xOm.\)

Vì Ot là tia đối của tia Ox nên \(\angle xOt = {180^0}\).

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có: \(\angle xOy < \angle xOt\,\,\left( {{{70}^0} < {{180}^0}} \right)\)

\( \Rightarrow Tia\,\,Oy\) nằm giữa hai tia Ox và Ot

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \angle xOy + \angle yOt = \angle xOt\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{70^0}\,\,\, + \angle yOt = {180^0}\\ \Rightarrow \angle yOt = {180^0} - {70^0} = {110^0}\end{array}\)

Om là tia phân giác của góc \(\angle yOt\) nên:

+ Tia Om nằm giữa hai tia Ot và Oy

+ \(\angle yOm = \angle mOt = \frac{{\angle yOt}}{2} = \frac{{{{110}^0}}}{2} = {55^0}\)

Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot,

Tia Om nằm giữa hai tia Ot và Oy (do Om là tia phân giác góc yOt)

\( \Rightarrow Tia\,\,Oy\) nằm giữa hai tia Ox và Om.

Do đó:

\(\begin{array}{l}\angle xOy + \angle yOm = \angle xOm\\{70^0} + {55^0} = \angle xOm\\ \Rightarrow \angle xOm = {125^0}\end{array}\)

Vậy \(\angle xOm = {125^0}\).

Chọn C

Ý kiến của bạn