[LỜI GIẢI] Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của NaHCO3? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của NaHCO3?

Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của NaHCO3?

Câu hỏi

Nhận biết

Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của NaHCO3?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tính chất  không phải là tính chất của NaHCO3 là thủy phân cho môi trường axit yếu => Đáp án B.

Ý kiến của bạn