[LỜI GIẢI] Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu?

Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu?

Câu hỏi

Nhận biết

Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Pha tối của quang hợp diễn ra ở chất nền(stroma) của lục lạp.

Chọn B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn