[LỜI GIẢI] Nhận xét nào sau đây đúng : - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Nhận xét nào sau đây đúng :

Câu hỏi

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây đúng :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>C

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn