[LỜI GIẢI] Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn

Câu hỏi

Nhận biết

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

A. Sai vì ancol o-hiđroxibenzylic không tác dụng với NaHCO3

B. Sai vì axit ađipic a mol HOOC-(CH2)4-COOH phản ứng với NaHCO3 thu được 2a mol CO2

PTHH: HOOC-(CH2)4-COOH + 2NaHCO3 → NaOOC-(CH2)4-COONa + 2CO2 + 2H2O

C. Đúng vì

              HO-CH2-CH2-COOH + NaHCO3  → CO + HO-CH2-CH2-COONa

              HO-CH2-CH2-COOH  + 2Na → H2  + NaO-CH2-CH2-COONa

D. Sai vì etylen glicol không tác dụng với NaHCO3

Đáp án C

Ý kiến của bạn