[LỜI GIẢI] Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn

Câu hỏi

Nhận biết

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

A. Sai vì ancol o-hiđroxibenzylic không tác dụng với NaHCO3.

B. Sai vì axit ađipic a mol [CH2]4 (COOH)2  \(\buildrel { + NaHC{O_3}} \over\longrightarrow \)  2a mol CO2.

C. Đúng vì

              HO-CH2-CH2-COOH + NaHCO3  →CO2  + HO-CH2-CH2-COONa

              HO-CH2-CH2-COOH  + 2Na          → H2  + NaO-CH2-CH2-COONa

D. Sai vì etylen glicol không tác dụng với NaHCO3.

Đáp án C

Ý kiến của bạn