[LỜI GIẢI] Is it necessary to meet the manager at the airport? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Is it necessary to meet the manager at the airport?

Is it necessary to meet the manager at the airport?

Câu hỏi

Nhận biết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Is it necessary to meet the manager at the airport?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Giải thích:

It is necessary + to V = have to + V: cần phải

Dạng bị động với động từ khuyết thiếu: model verb + be + Vpp

Tạm dịch: Có nhất thiết phải gặp giám đốc ở sân bay không?

A. sai ngữ pháp: did => does

B. Người quản lý có cần được đón ở sân bay không? => đúng

C. sai ngữ pháp: Is... had  => Does...have...

D. sai ngữ pháp: meet => met

Chọn B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn