[LỜI GIẢI] Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Câu hỏi

Nhận biết

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn