[LỜI GIẢI] Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng: - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng:

Câu hỏi

Nhận biết

Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Động lượng có độ lớn p = mv nên đơn vị là kg.m/s

Chọn A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn