[LỜI GIẢI]   Chọn phát biểu đúng. Âm thanh: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

  Chọn phát biểu đúng. Âm thanh:

  Chọn phát biểu đúng. Âm thanh:

Câu hỏi

Nhận biết

  Chọn phát biểu đúng. Âm thanh:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

Ý kiến của bạn