[LỜI GIẢI] Cho phản ứng: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cho phản ứng:

Cho phản ứng:

Câu hỏi

Nhận biết

Cho phản ứng: . Biết mp = 1,0073u; mHe = 4,0015u; mLi = 7,0144u. Cho 1u.c2 = 931,5 MeV, NA = 6,02.1023mol-1.  Năng lượng toả ra khi 2 gam He được tạo thành cỡ bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn