[LỜI GIẢI] Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu hỏi

Nhận biết

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Chất có phản ứng tráng bạc là: CH3CHO

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn