[LỜI GIẢI] Bán dẫn loại n được tạo thành bằng cách Pha tạp chất và - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Bán dẫn loại n được tạo thành bằng cách Pha tạp chất và

Bán dẫn loại n được tạo thành bằng cách Pha tạp chất và

Câu hỏi

Nhận biết

Bán dẫn loại n được tạo thành bằng cách


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Bán dẫn loại n là bán dẫn mà mật độ electron lớn hơn mật độ lỗ trống

Bán dẫn loại n được tạo thành bằng cách pha tạp chất hóa trị V vào bán dẫn tinh khiết. Khi đó, mỗi nguyên tử tạp chất này dung 4 electron lớp ngoài cùng để tạo thành liên kết bền vững với các nguyên tử Si lân cận và thừa lại một êlectron. Như vậy, ngay tại nhiệt độ thường, bán dẫn này đã có êlectron tham gia vào quá trình dẫn điện.

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn