[LỜI GIẢI] ancol và amin nào sau đây có cùng bậc ? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

ancol và amin nào sau đây có cùng bậc ?

ancol và amin nào sau đây có cùng bậc ?

Câu hỏi

Nhận biết

ancol và amin nào sau đây có cùng bậc ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Bậc của ancol : bậc của C gắn với OH

Bậc của amin : Số nhóm hidrocacbon gắn với N

=>A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn