Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học - Tự Học 365

Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học

Nhận biết (27.3%)

Thông hiểu (54.5%)

Vận dụng (18.2%)

  • 1 Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2 Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3 Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4 Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Lựa chọn loại câu hỏi bạn muốn làm  

Bạn sẽ không thể làm bài nếu chưa đăng nhập. Đăng nhập ngay !